قانون جذب کائنات

قانون جذب کائنات
قانون جذب کائنات، کائنات به تمام مخلوقات خداوند گفته می شود که با نظمی خاص و تغییر ناپذیر در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. در واقع به قوانین حاکم بر جهان هستی که این نظم را ایجاد می کند، کائنات گفته می شود. و این قوانین خلل ناپذیر توسط خداوند خلق شدند. قوانینی مانند قانون جاذبه یا جذب.
برای مشاهده محتوای کامل و دانلود مطالب ویژه، حساب کاربری خود را ارتقا دهید.

عضویت ویژه