کتاب دره ها و قله ها

خلاصه دره ها و قله ها

خلاصه دره ها و قله ها توصیه دکتر اسپنسر جانسون در مورد دره ها و قله های زندگی چیست؟ نترسید، مغرور و خودبین نباشید، با احساس خوب و مدیریت درست دره ها را به قله ها تبدیل کنید و با فروتنی مدت بیشتری در قله ها بمانید.    منبع: سایت نیک جذب

برنامه ریزی ثروتمندترین مرد بابل

برنامه ریزی ثروتمندترین مرد بابل   ثروتمندترین مرد بابل پولهایش را چگونه مدیریت می کرد؟ او در آمدش را به سه بخش تقسیم می کرد:  هفت دهم از درآمد را برای ضروریات و خرج خانه مصرف می کرد. دو دهم را برای پرداختن حق طلبکاران یک دهم را هم برای خود سپرده گذاری می کرد […]

از خدا بخواهید

از خدا بخواهید   جول اوستین جول اوستین: قبل از شروع کار از خدا بخواهید راه را نشانتان دهد، نه بعد از اینکه شروع کردید از خدا بخواهید به شما برکت دهد.   منبع: سایت نیک جذب