قرآن و شکرگزاری

قرآن

قرآن در مورد شکرگزاری چه می گوید؟

قرآن: هرکس سپاسگزار باشد، نفع شکر برای خودش می باشد و هرکس ناسپاسی کند، پروردگارم بی نیاز و بخشنده است.

قرآن: خداوند بر مردم کریم و صاحب فضل است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند.

قرآن: اگر سپاسگزار و مومن باشید چرا خداوند شما را عذاب کند! خداوند شکر پذیر داناست.

قرآن: این نعمتی بود از ناحیه ما، اینگونه کسی را که شکرگزار است پاداش می دهیم.

منبع: نیک جذب

شکرگزاری در قرآن

قرآن

آیاتی از قرآن کریم در مورد شکرگزاری

قرآن: از رحمت خویش شب و روز را برای شما فرستادیم تا در آن بیارامید و از فضل خدا طلب نمایید. شاید که شاکر باشید!

قرآن: خداوند برای شما گوش و چشم و دل آفرید تا شاکر باشید.

قرآن: خداوند می خواهد شما را پاکیزه بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند. شاید که شکر را به جا آورید.

قرآن: و به خاطر آورید زمانی که پروردگارتان اعلام کرد اگر شکرگزارید حتما بر نعمت های شما می افزاییم و اگر کافر شدید و ناسپاسی کردید البته عذاب من بسیار سخت است.

منبع: نیک جذب