قرآن و شکرگزاری
قرآن

قرآن و شکرگزاری

قرآن در مورد شکرگزاری چه می گوید؟ شکرگزاری 5 قرآن: هرکس سپاسگزار باشد، نفع شکر برای خودش می باشد و هرکس ناسپاسی کند، پروردگارم بی نیاز و بخشنده است. شکرگزاری…

ادامه خواندن قرآن و شکرگزاری