عکس نوشته امیدوارکننده

عکس نوشته امیدوارکننده اگر بتوانید آنچه را می خواهید در ذهن خود تصور کنید، می توانید در واقعیت تجربه اش کنید.   

من عشق هستم

جملات تاکیدی مثبت جذب عشق به زندگی من عشق هستم. من عشق می دهم. من عشق را می پذیرم. من به عشق اعتقاد دارم. من عشق را گسترش می دهم. من همیشه عاشق هستم.

سخنان زیبای بودا

سخنان زیبای بودا شما به آنچه فکر می کنید تبدیل می شوید. آنچه را که احساس می کنید، جذب می کنید و آنچه را که تصور می کنید، ایجاد می کنید. بودا