پرسشنامه بِک

راهنما: در این پرسشنامه 21 گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است. شما باید سؤال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آنچه درست در زمان اجرای پرسشنامه احساس می کنید.

نکته: هر شخص فقط یکبار میتواند در این آزمون شرکت کند، بنابراین از آزمایشی پر کردن پرسشنامه جدا خودداری نمایید. ممنون