سخنان دکتر الهی قمشه ای

سخنان دکتر الهی قمشه ای

وحدت وجود

خداوند شبیه هیچکس نیست چون وجود محض است، وجود نمی تواند دوتا باشد ولی ماهیت می تواند هزارتا چیز باشد. چون عامل دویی ماهیت است نه وجود. اگر دوتا چیز داریم به خاطر اینست که دوتا ماهیت داریم اما وجود چون ماهیت ندارد نمی تواند دوتا شود.

انسان الهی

ما چون یکی هستیم یک کار هم بیشتر نکنیم، صدتا کار نکنیم و یک کار بکنیم، بعضی ها تقسیم می کنند کارها را به کار دنیوی مثل خورد  و خواب و زن و بچه و کامپیوترو مدرسه و… و یک کارهایی را هم می گویند کار اخروی مثل نماز و روزه و کارهای خیریه و… در صورتیکه هم چین چیزی نیست بلکه باید انسانها را تقسیم کرد به انسانهای الهی و انسانهای دنیوی، اگر انسان الهی شد، خورد و خواب او هم الهی می شود چون به خاطر خدا زندگی می کند و به خاطر خدا پشت کامپیوتر می نشیند و به خاطر خدا کتاب می نویسد و همه اش می شود کار اخروی و عاشق خدا اصلا کار دنیوی نمی کند، انسان الهی بشوید و بروید دنبال دنیا و هزارتا کار بکنید تا وجودتان منشا خیر و برکت بشود و خلاقیت و سازندگی و آبادانی ایجاد بشود؛ انسان هست که الهی می شود یا دنیوی، اگر دنیوی شدید همه کارهایتان دنیوی می شود و حتی حج و نماز و زکاتتان هم دنیوی می شود، وقتی روی آدم به طرف دنیا و هواهای نفسانی خودش بود دیگر تفاوتی نمی کند که به کدام طرف بایستد و نماز بخواند، چون به هر طرف بایستد در اصل به طرف خودش ایستاده و نماز خوانده.

عیب جویی

عیب جویی نکنید، چون وقتی عیب جویی می کنید در اصل عیب هایی را که پیدا کرده اید در جیب خودتان گذاشته اید.

برگرفته از کتاب: 365 روز با قرآن. نویسنده: الهی قمشه ای

برای دانلود کتاب 365 روز با قرآن کلیک کنید.

چه چیزی در کتاب 365 روز با قرآن می خوانید؟

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شراب عشق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره افسردگی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دلبری

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نوش دارو

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره کیمیا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره مهره مار

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نیاز

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره فرعون

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره گناه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عشوه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عیب جویی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره جوانی جاوید

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره مشتری

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سرمایه گذاری

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ازدواج آخر

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره همسفر زندگی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره افی الله شک

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره افی الله شک

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره وحدت وجود

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شعر

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره چمن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره گول خوردن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره احوالپرسی کردن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دل

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره اینترنت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دروغ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره انسان الهی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شیطان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره خبر

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره مرگ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بخشش

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره موسیقی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره صورت مطلق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بازی دنیا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره توبه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره استعداد

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره حقیقت انسان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عشق من

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره اصل کمک

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره جمال مطلق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره رایحه ناخوش نفس

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره حمد

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره محبوب

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره خاک در دوست

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ریا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شکر

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره رحم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره هارمونی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره اشک

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره طالب

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره میلاد رسول اکرم و بزرگان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شفا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره محبوبیت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره مهر گیاه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ترافیک

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بسم الله

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره قناعت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دینارپرستی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سخاوت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره قرب الهی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شب قدر

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره خشم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره فکر اهریمنی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره حسابداری کل

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره معلم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره معماری

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره قربانی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره انفاس قدسی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره قانون عالم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سلام

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بهار

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سلامتی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تفسیر قرآن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره اهل جهنم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شهرهای بزرگ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بیماری قرن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره جمال حق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شعر حافظ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تجلی خدا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره روح

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عالم روح

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بدن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره غسل

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره قصه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره جهنم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره کینه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره خانه تکانی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دارو

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سرما

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سوال قیامت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دوستی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ورزش

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عاشق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره علم نجوم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره جمال

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره قوانین الهی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره گواهی دل

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره انتخاب دوست

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره انگیزه حرکت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بندگی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره گفتار بزرگان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره انده گذشته و خوف آینده

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره روزه در سخن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ایرانیان باستان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره جادو و معجزه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نگرانی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ابلیس

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سجده بر انسان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تسلیم حق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تعلیم و تربیت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره حق استعداد

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره خاصیت زیبایی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ارتباط با زیبایی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره داستان انسان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تناسخ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دلایل اثبات خدا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره احساس

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عقل و عشق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره زشتی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عامل عشق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دعا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شناخت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره واجبات

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره علوم طبیعی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بسم الله الرحمن الرحیم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره خدا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تاثیر سخن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شهر بزرگ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ذکر

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ازدواج

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نماز دائم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تربت بزرگان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شبیه الشعرا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عالم لفظ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سخن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره لذت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نوشابه

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تبلیغات

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره اهل کثرت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عالم هجران

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره رندی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره بالاترین مقام عالم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره غافلان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نظر بازی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دیو

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره راه عشق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره حقیقت آشنایی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره فراق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نصیحت

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دنیا

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره مشخصات انسان الهی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سختیهای زندگی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره هدف

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره علوم الهی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عالم از دیدگاه سعدی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عشق دنیوی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دعوت قرآن

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره رسالت انسان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره سجده

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره آسایش دنیوی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره افکار شیطانی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ثروت انسان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره منبع روزی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره گل و خار عالم

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دیوان حافظ

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره شعاع جمال حضرت حق

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره صلح

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره تواضع

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره عالم حادثات

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره منزل انسان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دائم الذکر

­ سخن دکتر الهی قمشه ای درباره همنشینی با غافلان

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره پرهیز از شهوات

 سخن دکتر الهی قمشه ای درباره نعمت ها

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دوست

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره حادثه مهم زندگی

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره دل پاک

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره علامت مشخصه کار خوب از بد

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره ذکر گفتن

منبع: نیک جذب

کلمات کلیدی: آرامش, خوشبختی, راز, سخن, مقاله, مدیتیشن, هیپنوتیزم, لاغری, نیک جذب, جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + هفت =