پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه

راهنمای پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه
این پرسشنامه‌ی 75 سوال دارد و هدف آن ارزیابی 15 طرحواره‌‌ی مختلف در افراد است که شامل موارد زیر می‌باشد: (محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی). این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت شش درجه‌ای از کاملا غلط تا کاملا درست پاسخ داده می‌شود.

لطفا هر عبارت را با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر خود را انتخاب کنید.