آگ ماندینو

کتاب شما عظیم تر از آنی هستید

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید آگ ماندینو: “یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود. یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود. یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می …

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید ادامه »

عکس نوشته های موفقیت

عکس نوشته های موفقیت مفهوم واقعی تمرکز این است که در خود قدرت معطوف نگاه داشتن ذهن بر روی یک موضوع واحد را ایجاد کنید. کمار توانمندی‌های بالقوه‌ی شما بسیار بیشتر از توانایی‌های بالفعل‌تان است. جیمز تی مک کی شاه کلید کسب موفقیت این است که بیش از انتظارات دیگران عمل کنید. آگ ماندینو