برچسب: اسرار کائنات ابراهیم ویکتوری

کائنات

کائنات چیست؟

کائنات چیست و تحت تاثیر چه نیروهایی قرار دارد؟ کائنات چیست؟ کائنات همان جهان هستی و مخلوق خداوند است. در واقع به مجموع مخلوقات خداوند (زمین و تمام موجودات و نباتات… Read more »