مرحله‌ی سوم آشکارسازی توانایی‌ها

مرحله‌ی سوم آشکارسازی توانایی‌ها

مایکل برنارد بکویت: «مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی‌ کانال، ابزار، مکان است. جایی است که شروع به رشد کردن و رها کردن توانایی‌های درون روحتان می‌کنید. شروع به فهمیدن این می‌کنید که جهان و حضور خداوند برای شماست. هیچ چیز علیه شما نیست. هیچ نقش اصلی وجود ندارد. ایده‌های کامل و الهی درون شما وجود دارد که باید دنبالش بگردید تا آشکارشان سازید.

پس به جای مرحله‌ی دوم که ما به صورت ذهنی کاری می‌کنیم تا چیزی اتفاق بیافتد در مرحله‌ی سوم، شما به ظهور آن خوش آمد می‌گویید. در مرحله‌ی دوم دنبال اینکه اتفاق بیافتد می‌روید ولی در مرحله‌ی سوم به ظهور آن خوش آمد می‌گویید. ما جهان را تسلیم می‌کنیم تا از آن استفاده کنیم. چون مجبور به انجام وظیفه‌ای تحمیل شده نیستیم. بلکه ما تسلیم پتانسیل درونی و روح خود هستیم که می‌خواهد رها و آشکار شود. می‌خواهد خودش را آشکار سازد، می‌خواهد خودش را ابراز کند. پس ما خودمان را در قلمرویی می‌بینیم که بیشتر اوقات قابل توصیف نیست؟ ولی ما توسط قوانین کیهانی هدایت می‌شویم تا از پس زندگی برآییم. در مرحله‌ی دوم ما درک می‌کنیم که اگر می‌توانیم تجسم کنیم پس می‌توانیم کاری کنیم که اتفاق بیافتد.

مرحله‌ی سوم: نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه حتی در قلب هیچ زن و مردی وجود دارد! مادر و پدر و خداوند، حضور عشق و زندگی کردن برای یک هدف الهی را ذخیره کرده‌اند که باید بی‌نهایت را آشکار سازد و بازتاب دهد که فقط شما می‌توانید انجامش دهید. پس در مرحله‌ی سوم، ما در دسترس هستیم. ما باز هستیم ما تسلیم هستیم. این کلمات مخصوص مرحله‌ی سوم است. مرحله‌ی دوم: من می‌توانم تجسم کنم. می‌توانم آن را تصویر سازی ذهنی کنم و می‌توانم توصیفش کنم پس می‌توانم عملی‌اش کنم. مرحله‌ی سوم: من تسلیم هستم، من اجازه می‌دهم. در این مرحله‌ «تسلیم بودن» بر اساس آنچه در مرحله‌ی دوم یاد گرفتیم است: زندگی خوب است. زندگی برای من است. زندگی علیه من نیست. زندگی قطعا طرف من است. ‌می‌توان گفت این یک قلمرو و حالت خاص است. و مرحله‌ی‌ چهارم مرحله‌ی «بودن» است» که بزودی می‌توانید درباره‌ی آن  در سایت نیک جذب بخوانید.

برای خواندن مراحل آشکار سازی توانایی‌های خود می توانید از لیست زیر استفاده کنید:

مرحله‌ی اول آشکار سازی توانایی‌ها: رهایی از حس قربانی بودن

مرحله‌ی دوم آشکار سازی توانایی‌ها: آشکارکننده یا خلق کننده

مرحله‌ی سوم آشکار سازی توانایی‌ها: کانال، ابزار، مکان

مرحله‌ی چهارم آشکار سازی توانایی‌ها: بودن