شعر

دوبیتی عاشقانه

دوبیتی عاشقانه دلا خونین تر از این شو اگر یارای آن داری شاید یار باز آری و رفع شد این گرفتاری ببار ای دیده ی خونین رقیبت آسمان را بین که سالهاست می بارد از دوری عشقش، زمین نویسنده: س.م منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب

شعر

دوبیتی

دوبیتی همه عمرم به یک ارزن نیارزد اگر من زنده و دلدار من نه! اگر من مرده و دلدار زنده ست  بسی شادم که خوبی ماند و بد نه!   نویسنده: س.م منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب