کتاب شما عظیم تر از آنی هستید

عشق قضاوت نمی کند

“یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آیینه ی ادراک انداز.”  حافظ. “حتی خداوند هم به قضاوت نمی پردازد، مگر پس از آنکه انسان عمر خود را به پایان برساند.” دکتر جانسون. عشق قضاوت نمی کند “انسانها به شیوه ی هندیان بر سطح زمین راه می روند. با یک …

عشق قضاوت نمی کند ادامه »