کار کوچک، نتایج بزرگ
کتاب شما عظیم تر از آنی هستید

کار کوچک، نتایج بزرگ

اگر کار کوچکی با دقت و به طور مداوم و از روی محبت انجام شود دیگر کوچک نیست. "استفان کاوی" مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم می زد. مردی…

ادامه خواندن کار کوچک، نتایج بزرگ