عکس نوشته

عکس نوشته های موفقیت

عکس نوشته های موفقیت

سخنان ناب

مفهوم واقعی تمرکز این است که در خود قدرت

معطوف نگاه داشتن ذهن بر روی یک

موضوع واحد را ایجاد کنید.

کمار

توانمندی‌های بالقوه‌ی شما بسیار بیشتر از توانایی‌های بالفعل‌تان است.

جیمز تی مک کی

شاه کلید کسب موفقیت

این است که بیش از انتظارات دیگران عمل کنید.

آگ ماندینو

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان

ناپلئون هیل جملات

برای برنده شدن یک اصل وجود دارد و آن تعیین هدف است.

یعنی هر کسی باید بداند که چه چیزی می‌خواهد.

همچنین انگیزه‌ای قوی برای دست یافتن به آن داشته باشد.

ناپلئون هیل

سخنان آلن لاکین

برنامه‌ریزی یعنی آوردن آینده به حال

 تا بتوانید از هم اکنون برای آن عمل کنید.

آلن لاکین

سخنان کوتاه از گوته

همیشه وقت کافی داریم

به شرطی که از آن به درستی استفاده کنیم.

گوته