عکس نوشته

عکس نوشته های موفقیت

عکس نوشته های موفقیت مفهوم واقعی تمرکز این است که در خود قدرت معطوف نگاه داشتن ذهن بر روی یک موضوع واحد را ایجاد کنید. کمار توانمندی‌های بالقوه‌ی شما بسیار بیشتر از توانایی‌های بالفعل‌تان است. جیمز تی مک کی شاه کلید کسب موفقیت این است که بیش از انتظارات دیگران بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
عکس نوشته

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان برای برنده شدن یک اصل وجود دارد و آن تعیین هدف است. یعنی هر کسی باید بداند که چه چیزی می‌خواهد. همچنین انگیزه‌ای قوی برای دست یافتن به آن داشته باشد. ناپلئون هیل برنامه‌ریزی یعنی آوردن آینده به حال  تا بتوانید از هم اکنون برای بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
شعر

تک بیتی مولانا

تک بیتی مولانا این جهان کوه و فعل ما ندا سوی ما می آید نداها را صدا *** *** *** مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول   شه فرستاد آن طرف یک دو رسول حاذقان و کافیان بس عدول تا سمرقند آمدند آن دو امیر پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر کای لطیف بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل