انگیزشی
موفقیت

جملات انگیزشی

جملات انگیرشی “برای ایجاد رنگین کمان هم به آفتاب و هم به باران نیاز است” “به آنچه دیگران انجام می دهند یا انجام نمی دهند توجه نکنید، به آنچه انجام می دهید یا انجام نمی دهید توجه کنید.”  داماپادا “لغزش ممکن است از سقوط جلوگیری کند.”   “اگر از یک شکست درس بگیرید، بازنده نیستید.” […]