کائنات

کائنات چیست؟

کائنات چیست و تحت تاثیر چه نیروهایی قرار دارد؟ کائنات چیست؟ کائنات همان جهان هستی و مخلوق خداوند است. در واقع به مجموع مخلوقات خداوند (زمین و تمام موجودات و نباتات روی آن، ماه، خورشید، میلیارد میلیارد ستاره و تمام کهکشانها که کهکشان راه شیری بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهد و تمام انرژی های …

کائنات چیست؟ ادامه »