نواختن ویولن
رمان و داستان سریالی

فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز

فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز   رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت اول رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت دوم رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت سوم رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت چهارم  رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت پنجم  رمان و […]

نواختن ویولن
رمان و داستان سریالی

و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم

و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم نوشته: س. م   شروین که صدای مادر را از پشت در شنیده بود گفت: «مادرم ریحان می‌چیند.»  بعد به برادرش کمک کرد پتو را روی تخت بکشد و ملحفه را زیر آن پنهان کند. چند لحظه بعد مادر وارد اتاق شد و رو به پدرام که […]