چگونه به آرامش ذهنی برسیم؟

چگونه به آرامش ذهنی برسیم؟

آرامش ذهنی
آرامش ذهنی

اول با دقت به کارهایی که می خواهید انجام دهید اما در این لحظه نمی توانید، فکر کنید. بله به کاری که نمی توانید انجام دهید فکر کنید تا به دلیل ناآرامی ذهنی خود برسید. بعد به کارهایی که در این لحظه می توانید انجام دهید فکر کنید. این کار ساده، بار سنگین نگرانی را از دوش ذهنتان بر می دارد. در آخر برای رسیدن به خواسته هایتان برنامه ریزی کنید تا به هرآنچه که می خواهید برسید.

برای مثال:

کارهایی که الان نمی توانم انجام دهم؟

  • 1.نمی توانم یک کتاب کامل را الان بخوانم
  • 2.نمی توانم یک رمان کامل را در این لحظه بنویسم.
  • 3.نمی توانم آینده را پیش بینی کنم.
  • 4.نمی توانم کادوهای بسیار گران قیمت برای دوستانم بخرم.

و …

کارهایی که الان می توانم انجام دهم؟

  • 1.می توانم یک صفحه کتاب بخوانم.
  • 2.می توانم یک خط بنویسم
  • 3.می توانم برای آینده برنامه ریزی کنم.
  • 4.می توانم برای دوستانم پیام محبت آمیز بفرستم.

و …

وقتی تکلیف ذهنتان با توانایی ها و ناتوانی هایتان مشخص شد به آرامش ذهنی می رسید.

همچنین برای اینکه سریعتر به احساس آرامش برسید می توانید از مدیتیشن باغ شکوفه ها که برای جذب آرامش تهیه شده است استفاده کنید.باغ شکوفه ها

منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب