تصمیم گیری درست

هدف چیست؟

هدف چیست؟ هدف همان  آرزویی است،که برای رسیدن به آن عمرتان را هزینه می کنید. پس با آمیختن خِرَد و علاقه خود، بهترین آرزوی زندگیتان را به عنوان هدف انتخاب کنید. منبع: نیک جذب