نقل حدیثی مهم توسط دکتر الهی قمشه ای

نقل حدیثی مهم توسط دکتر الهی قمشه ای

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره گناه
سخن دکتر الهی قمشه ای

سخن دکتر الهی قمشه ای درمورد گناه

از چیزهایی که سه نفر را نابود کرد پرهیز کنید:
۱- تکبر: عزت شیطان را از بین برد و او را از درگاه خدا راند.
۲- طمع: آدم طمع کرد و میوه ممنوعه را خورد و از بهشت رانده شد.
۳- حسد: قابیل به برادرش حسد ورزید و با قتل او خود را به نابودی کشاند.

 

منبع: سایت نیک جذب