قرآن
عکس نوشته

قرآن و شکرگزاری

قرآن در مورد شکرگزاری چه می گوید؟ قرآن: هرکس سپاسگزار باشد، نفع شکر برای خودش می باشد و هرکس ناسپاسی کند، پروردگارم بی نیاز و بخشنده است. قرآن: خداوند بر مردم کریم و صاحب فضل است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند. قرآن: اگر سپاسگزار و مومن باشید چرا خداوند شما را عذاب کند! خداوند […]