قرآن
عکس نوشته

قرآن و شکرگزاری

قرآن در مورد شکرگزاری چه می گوید؟ قرآن: هرکس سپاسگزار باشد، نفع شکر برای خودش می باشد و هرکس ناسپاسی کند، پروردگارم بی نیاز و بخشنده است. قرآن: خداوند بر مردم کریم و صاحب فضل است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند. قرآن: اگر سپاسگزار و مومن باشید چرا خداوند شما را عذاب کند! خداوند […]

قرآن
عکس نوشته

شکرگزاری در قرآن

آیاتی از قرآن کریم در مورد شکرگزاری قرآن: از رحمت خویش شب و روز را برای شما فرستادیم تا در آن بیارامید و از فضل خدا طلب نمایید. شاید که شاکر باشید! قرآن: خداوند برای شما گوش و چشم و دل آفرید تا شاکر باشید. قرآن: خداوند می خواهد شما را پاکیزه بدارد و نعمتش […]