قرآن و شکرگزاری

قرآن در مورد شکرگزاری چه می گوید؟

قرآن: هرکس سپاسگزار باشد، نفع شکر برای خودش می باشد و هرکس ناسپاسی کند، پروردگارم بی نیاز و بخشنده است.

قرآن: خداوند بر مردم کریم و صاحب فضل است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند.

قرآن: اگر سپاسگزار و مومن باشید چرا خداوند شما را عذاب کند! خداوند شکر پذیر داناست.

قرآن: این نعمتی بود از ناحیه ما، اینگونه کسی را که شکرگزار است پاداش می دهیم.

منبع: نیک جذب