شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

آگ ماندینو: “یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود. یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود. یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد. یک رشته پشم گوسفند در اثر  تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می آید. اگر در برگ، خاک، چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =