پرسشنامه تمایز یافتگی خود

راهنمای پرسشنامه تمایز یافتگی

پاسخ دهنده عزیز، سوالات راجع به افکار و احساسات شما در مورد خود و روابطتان با دیگران می باشد. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر در مورد شما صدق می کند. اگر شما اعتقاد دارید جمله ای مربوط به شما نیست. لطفا خود را در آن موقعیت قرار داده و بهترین حدستان را در مورد چگونگی فکر و احساس خود در موقعیت مورد نظر بیان کنید.