پرسشنامه ترس از صمیمیت

پرسشنامه ترس از صمیمیت

دستورالعمل قسمت الف (سوال 1 تا 30): فرض کنید با کسی رابطه نزدیک و رمانتیک برقرار کرده اید. به سوال ها طوری پاسخ دهید که گویی در آن موقعیت قرار گرفته اید. توجه کنید که در هر جمله “….” نشان دهنده فردی است که شما با او رابطه نزدیک و رمانتیک دارید.

دستورالعمل قسمت ب (سوال 31 تا 35): به عبارت ها بر حسب روابط گذشته تان پاسخ دهید.