مرحله دوم آشکارسازی توانایی های خود

مرحله دوم آشکار سازی توانایی‌ها

مایکل برنارد بکویت در ادامه سخنرانی توضیح می دهد: «این جایی است که ما یاد می‌گیریم مسئولیت زندگی خودمان را قبول کنیم. ما شروع می‌کنیم که مسئولیت فکر کردن خودمان را قبول کنیم. ما شروع می‌کنیم که مسئولیت درک و ادراک خودمان را قبول کنیم. ما شروع می‌کنیم تا مسئولیت آنچه را که از دهانمان جاری می‌شود قبول کنیم.

و همانطور که شروع به انجام این کار می‌کنیم یاد می‌گیریم که فکرها، واحدهای انرژی ذهن هستند که تمایل دارند ظهور پیدا کنند و تبدیل به چیزی شوند. آن فکر‌ها تمایل دارند تغییر ماهیت دهند و تبدیل به چیزی شوند. به حرف زدن به تجربه، به درک و … پس ما چه چیزی در مرحله دوم یاد می‌گیریم؟ همانطور که «اپرا» به ما یادآوری کرد ما یاد می‌گیریم قصد و نیت خودمان را ایجاد کنیم. ما یاد می‌گیریم که آن زندگی را که دوست داریم داشته باشیم، توصیف کنیم.

منظورم چیست؟

منظورم این است که شما نباید چیزی را که می‌بینید توصیف کنید. شما چیزی را خواهید دید که توصیف می کنید. متوجه می‌شوید؟ شما نباید چیزی را که می‌بینید توصیف کنید. شما نهایتا در زندگی چیزی را خواهید دید که توصیف می‌کنید.

پس در مرحله‌ی دوم به عنوان «خلق کننده» شما شروع می‌کنید که مسئولیت زندگی خودتان را قبول کنید. در این سطح شما شروع به توصیف کردن آن نوع زندگی، آن نوع تجربه، آن نوع رابطه، آن نوع کارآفرینی دلخواهتان می‌کنید و همانطور که مشغول ساختن و توصیف آن هستید و از لحاظ احساسی با آهنگ آن هماهنگ می‌شوید. آن خواسته شما شروع به آشکار شدن در زندگی شما می‌کند. آن موقع است که قدرت جملات تاکیدی را درک می‌کنید. قدرت تصویر سازی ذهنی را درک می‌کنید. قدرت فکرها را درک می‌کنید. قدرت صحبت کردن درباره‌ی خواسته‌تان را درک می‌کنید. شما شروع به درک این می‌کنید که زندگی مال شماست و هرگز علیه شما نبوده و این شما بودید که از مسیر خارج شده بودید. شما روش خودتان را برای زندگی دارید. سپس زندگی از طریق شما به طور کامل و بی‌نقص جریان پیدا می‌کند. اگر می‌توانید چیزی را در ذهن خود ببینید و آن را تجسم کنید پس  می‌توانید آن را به منصه ظهور برسانید. ولی ما به همین بسنده نمی‌کنیم این تازه مرحله‌ی دوم است.

مرحله سوم. مرحله‌ی کانال، ابزار، مکان است.»

به زودی این مرحله در سایت نیک جذب منتشر می شود.

شاید دوست داشته باشید مرحله اول آشکار سازی های توانایی های خود را بخوانید.

 

برای خواندن مراحل آشکار سازی توانایی‌های خود می توانید از لیست زیر استفاده کنید:

مرحله‌ی اول آشکار سازی توانایی‌ها: رهایی از حس قربانی بودن

مرحله‌ی دوم آشکار سازی توانایی‌ها: آشکارکننده یا خلق کننده

مرحله‌ی سوم آشکار سازی توانایی‌ها: کانال، ابزار، مکان

مرحله‌ی چهارم آشکار سازی توانایی‌ها: بودن