برنامه ریزی برای موفقیت

برنامه ریزی برای موفقیت

خلاصه کتاب برایان تریسی

اهداف روزانه را روی کاغذ کوچکی بنویسید و جلوی چشم بگذارید.

مشخص کنید در هر ساعت چقدر باید درآمد داشته باشید؟

هدف خود را مشخص و فعالیت های مربوط به آن را تعیین کنید.

زحمت انجام کار به موقع و طبق برنامه را به جان بخرید.

هدف نهایی باید استقلال مالی باشد. به یاد داشته باشید که کار

فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف بزرگتر است.

باید استقلال مالی داشته باشید تا حق انتخاب داشته باشید.

ما عاشق آزادی هستیم و پول می تواند برای انسان آزادی به ارمغان آورد.

برای رسیدن به موفقیت بزرگ باید چشم انداز بلند مدت داشته باشید.

10 یا 20 سال گذشته و کارهایی که باعث شده به آنجا برسید را به وضوح

ببینید و بعد به عقب برگردید تا ببینید امروز باید چه کار کنید؟

چشم انداز کوتاه مدت: ارزش گذاری تک تک دقایق عمر.

وقت را به بخش های 10 تا 15 دقیقه ای تقسیم کنید.

فکر روی زمان خود: کاری که در این زمان انجام می دهید آیا آن ویژگی ها

را دارد یا نه؟

قانون پارکینسون را در هم بشکنید. قانون پارکینسون یعنی مطابق با افزایش

درآمد هزینه ها هم افزایش پیدا می کنند.

مدل فاصله: نمودار درآمد نسبت به زمان در نظر بگیرید. بین درآمد و هزینه فاصله را نگه دارید.  این فاصله با پول پر شده پس هرچه فاصله بیشتر باشد ثروتمندتر می شوید.  ثروت تان را به مرور و ملایم حس کنید.

ابتدا پس اندازتان را کنار بگذارید و با باقیمانده ی آن امورات زندگی خود را اداره کنید.

منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب