سخنان زیبای بودا

سخنان زیبای بودا شما به آنچه فکر می کنید تبدیل می شوید. آنچه را که احساس می کنید، جذب می کنید و آنچه را که تصور می کنید، ایجاد می کنید. بودا