دکتر الهی قمشه ای
خلاصه کتاب

سخنان دکتر الهی قمشه ای

سخنان دکتر الهی قمشه ای وحدت وجود خداوند شبیه هیچکس نیست چون وجود محض است، وجود نمی تواند دوتا باشد ولی ماهیت می تواند هزارتا چیز باشد. چون عامل دویی ماهیت است نه وجود. اگر دوتا چیز داریم به خاطر اینست که دوتا ماهیت داریم اما وجود چون ماهیت ندارد نمی تواند دوتا شود. انسان […]

دکتر الهی قمشه ای
سخن دکتر الهی قمشه ای

نقل حدیثی مهم توسط دکتر الهی قمشه ای

نقل حدیثی مهم توسط دکتر الهی قمشه ای سخن دکتر الهی قمشه ای درمورد گناه از چیزهایی که سه نفر را نابود کرد پرهیز کنید: ۱- تکبر: عزت شیطان را از بین برد و او را از درگاه خدا راند. ۲- طمع: آدم طمع کرد و میوه ممنوعه را خورد و از بهشت رانده شد. […]