نواختن ویولن
رمان و داستان سریالی

فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز

فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز   رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت اول رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت دوم رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت سوم رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت چهارم  رمان و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت پنجم  رمان و […]

نواختن ویولن
رمان و داستان سریالی

و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم

و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم نوشته: س. م   شروین که صدای مادر را از پشت در شنیده بود گفت: «مادرم ریحان می‌چیند.»  بعد به برادرش کمک کرد پتو را روی تخت بکشد و ملحفه را زیر آن پنهان کند. چند لحظه بعد مادر وارد اتاق شد و رو به پدرام که […]

نواختن ویولن
رمان و داستان سریالی

و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت شانزدهم

و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت شانزدهم نوشته: س. م   مامور دستبندش را درآورد و به سمت پدرام رفت که دکتر نوابی راهش را سد کرد و پرسید: «مشکلی پیش اومده سرکار؟» مامور به پسر او اشاره کرد و گفت: «من باید این آقارو دستگیر کنم.» –  به چه جرمی؟! –  تظاهر به […]

نواختن ویولن
رمان و داستان سریالی

و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت پانزدهم

و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت پانزدهم نوشته: س. م   –  برگرد، به من نگاه کن. –  تنها دلیل زندگیم نگاره که الان اینجا نیست. شروین شماره‌ی نگار را گرفت تا از او کمک بخواهد که صدایی از پشت خط بلند شد: ” دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. ” با درماندگی به […]